ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന RCCB ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.

Main Reason for Electrical Shocks in Building with Proper Working RCCB | Why Electric Shock Happens

Watch Video Tutorial In Malayalam

In This Video We have Given Answers to the subscriber’s question Why does Electric Shock Happen in a Building with a Proper Working RCCB.

ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന RCCB ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.

ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന RCCB ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.
FREE ELECTRICAL CLASS SHISHIRAM ENGINEERING SERVICES

Electrical Drawing Layout For Homes & Residential Building In Kerala

A Perfectly Electrical Designed Home will be
  • Safer for Yourself & Your Home Appliances
  • Reduce the Energy Bill
  • Perfectly Designed for All Your Needs
  • Designed for Future Requirements
  • Reduce Cost & Wastage of Materials
  • Easy Maintenance in future

Shishiram Engineering Services Is an Electrical Engineering Services Provider Offering a Range of Services Including Electrical Engineering Consultancy Services. We Are Professionals Who Will Design Dream Concepts for Your Home with Modern Technology.

The basic electrical drawings and plans you need are light layouts designs, power layouts designs, distribution board details with RCBO/RCCB/Isolator/MCB specifications, fixtures marking, CCTV layouts designs, earthing designs layout, energy metering panel designs, simplified electrical schematic diagram. provision for solar and inverter and generator system designs.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Shishiram Engineering Services has an average review score of 5 out of 5 stars based on 261 client reviews.
×