വീട്ടിലെ ലോഡ് അൺബാലൻസ് ആയാൽ കറന്റ് ചാർജ് കൂടുമൊ Problems Due To Unbalanced Load & Electricity Bill

Problems Due To Unbalanced Load & Electricity Bill | വീട്ടിലെ ലോഡ് അൺബാലൻസ് ആയാൽ കറന്റ് ചാർജ് കൂടുമൊ?

In this article, we discussed Problems Due To Unbalanced Load & whether Electricity Bill increases due to unbalanced load at house and tried to answer the question of the subscriber’s issue “വീട്ടിലെ ലോഡ് അൺബാലൻസ് ആയാൽ കറന്റ് ചാർജ് കൂടുമൊ?
Here we have also discussed transformer balance and creation of neutral voltage due to unbalanced load and chance of services wire or main feeder wire burning due to overloading of one phase.