ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന RCCB ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.

Main Reason for Electrical Shocks in Building with Proper Working RCCB | Why Electric Shock Happens

In This Video We have Given Answers to the subscriber’s question Why does Electric Shock Happen in a Building with a Proper Working RCCB.

ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന RCCB ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.