രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുമോ Offing refrigerator at night Save Energy

രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുമോ? | Offing refrigerator at night Save Energy?

Watch Video Tutorial In Malayalam

In this article, we discussed If the fridge is turned off at night, will the electricity consumption be reduced and tried to answer the question of the subscriber’s issue “Fridge rathriyil off cheythal usage il valla vyathyasavum undakumo??? ”

രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുമോ? | Offing refrigerator at night Save Energy?

രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുമോ?
FREE ELECTRICAL CLASS SHISHIRAM ENGINEERING SERVICES

Electrical Drawing Layout For Homes & Residential Building In Kerala

A Perfectly Electrical Designed Home will be
  • Safer for Yourself & Your Home Appliances
  • Reduce the Energy Bill
  • Perfectly Designed for All Your Needs
  • Designed for Future Requirements
  • Reduce Cost & Wastage of Materials
  • Easy Maintenance in future

Shishiram Engineering Services Is an Electrical Engineering Services Provider Offering a Range of Services Including Electrical Engineering Consultancy Services. We Are Professionals Who Will Design Dream Concepts for Your Home with Modern Technology.

The basic electrical drawings and plans you need are light layouts designs, power layouts designs, distribution board details with RCBO/RCCB/Isolator/MCB specifications, fixtures marking, CCTV layouts designs, earthing designs layout, energy metering panel designs, simplified electrical schematic diagram. provision for solar and inverter and generator system designs.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Shishiram Engineering Services has an average review score of 5 out of 5 stars based on 261 client reviews.
×