രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുമോ Offing refrigerator at night Save Energy

രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുമോ? | Offing refrigerator at night Save Energy?

In this article, we discussed If the fridge is turned off at night, will the electricity consumption be reduced and tried to answer the question of the subscriber’s issue “Fridge rathriyil off cheythal usage il valla vyathyasavum undakumo??? ”
രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുമോ | Offing refrigerator at night Save Energy